fbpx

Zwrot / zmiana zamówienia

Regulamin pkt.:

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w p. 8 niniejszego działu Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
a) poprzez zakładkę „Zwrot/zmiana zamówienia”;
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kingspansklep.pl
Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, przy czym w przypadku umowy, która:
(1) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części albo
(2) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
Prawo do odstąpienia nie obejmuje, poza innymi wymienionymi w przepisach prawa, w szczególności umów zawartych w Sklepie, w których:
a) przedmiotem świadczenia jest Towar wyprodukowany według indywidualnych specyfikacji Klienta lub służących jego indywidualnym potrzebom
b) przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar na adres: Kingspan Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 20, 27-300 Lipsko, Polska.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

XII. ZWROT PIENIĘDZY

Sprzedający zwróci kwotę uiszczoną przez Klienta w przypadku:
a) odstąpienia przez Klienta od umowy (zwrotu Towaru), w tym na podstawie przepisów p. 10 Działu V Regulaminu,
b) wycofania zamówienia w całości lub w części, zgodnie z Działem V p.12 Regulaminu,
c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego Towaru lub wymiany na nowy.
Należność zostanie zwrócona Kupującemu przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
W przypadku, w którym zwrot w sposób określony powyżej jest niemożliwy Sprzedający wezwie Klienta do podania danych niezbędnych do dokonania zwrotu.
Jeżeli płatność za Zamówienie została dokonana przez Klienta z rachunku bankowego, karty płatniczej lub karty kredytowej, które nie należały do niego, zwracana kwota zostanie przekazana na rzecz posiadacza rachunku bankowego, karty płatniczej lub karty kredytowej przy użyciu których Klient dokonał płatności.
Należność zostanie zwrócona niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od zdarzenia będącego przyczyną zwrotu należności.
    Administratorem Twoich danych osobowych jest Kingspan sp. z o.o. z siedzibą w Lipsku. Twoje dane będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia reklamacyjnego. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania Twoich danych, w tym przysługujących Ci w związku z tym praw, znajdziesz w polityce prywatności.

    *pola wymagane